Instellen van de Software en Firmware

De Arduino en Repetier Software

Voordat je aan de hang kan met je printer moet eerst de firmware naar de Arduino geupload worden. Daarna moet de printer gecalibreerd worden. Er zijn een aantal programma’s beschikbaar voor de RepRap. Ik heb gekozen voor Repetier, omdat het makkelijk te configureren is, en de Arduino software hoeft niet opnieuw gecompileerd te worden wanneer er iets aan de instellingen van de printer gewijzigd wordt.

Omdat het RAMPS bord aangedreven wordt door een Arduino, heb je een Arduino client nodig om de Repeties software naar het Arduino bord te uploaden. De Arduino client kan gratis geupload worden op Arduino. De Repetier firmware en de client zijn te vinden op www.repetier.com.

 

Het configureren van de Arduino Client

Na het downloaden en installeren van de Arduino client moeten er nog wat instellingen aan de client gewijzigd worden voordat deze met de Arduino kan communiceren.

Start de Arduino client op en selecteer eerst het juiste Arduino type. In dit geval is dit de Arduino Mega 2560
(zie ook de printscreen hieronder).

Untitled-picture5

Daarna moet de juiste compiler geselecteerd worden. In dit geval is dat de AVRISP mkII.

Untitled-picture2

Selecteer vervolgens de juiste com (of seriele) poort waarmee de Arduino met de computer communiceert.

Untitled-1

Nadat alles is ingesteld, kan het repetier.ino bestand dat je als het goed is al hebt gedownload geopend worden. Druk op het pijl-icoon en de software zal gecompileerd worden en geupload worden naar de Arduino.

Untitled-picture3

 

Setting up the Repetier Client


Setting up the Software and Firmware

The Arduino and Repetier Software

Before you can startup the printer and run the first calibration tests, you have to install the software needed to run the printer. There are a couple of programs available for REPRAP. I used Repetier; it is easy to configure, and you don’t need to recompile the firmware every time you change something in the settings. Since the RAMPS board is driven by Arduino, you need the Arduino client upload the Repetier firmware to the Arduino board. The Arduino client can be found at Arduino. The Repetier firmware and client can be found at www.repetier.com.

 

Configure the Arduino Client

After installation of the Arduino client you need to configure some settings in order to get the Repetier firmware on the RAMPS board.

First select the board type, with a standard RAMPS board, this should be the Arduino Mega 2560

Untitled-picture5

Second, the compiler should be set. Select AVRISP mkII from the tools menu.

Untitled-picture2

Select the appropriate com (or serial) port with which the Arduino should communicate with the computer.

Untitled-1

After all is set, you can open the repetier.ino file you just downloaded, and press the arrow icon in the Arduino client (see red circle). The software will compile and upload the program to the Arduino board.

Untitled-picture3

 

Setting up the Repetier ClientInstalleren van de End Stops

NOG NIET AF

Samen in mijn RAMPS pakket kwamen drie optische end stops. End stops worden gebruikt om de software te vertellen wanneer het eindpunt van een as bereikt wordt. Optische end stops bestaan uit een infrarood led en een lichtsensor, en worden getriggerd wanneer er de lichtbundel van de led onderbroken wordt door een obstakel (ik noem het hier maar even een vlag). Wanneer de end stop getriggerd wordt, stopt de motor van de betreffende as. Dit houdt in dat voor elke as een vlag geplaatst moet worden, en dat vereist wat gepuzzel

Voorbereidingen

Een RepRap Prusa I3 printer heeft dus 3 end stops nodig, een voor elke as. Zij kunnen het best zo dicht mogelijk bij de motor geplaatst worden. Dit is de ‘home’ positie van de printer; als op de home knop in de software gedrukt wordt verplaatst de printkop zich naar die positie.

Om te beginnen moeten de end stops op de 3D geprinte onderdelen gezet worden.

 

Benodigde onderdelen voor montage van een end stop:

3 x M3 moet
1 x 3D print
1 x M3x30mm schroef
2 x M3x20mm schroef

untitled-4877

Zoals ik al eerder heb laten zien, kunnen de moertjes het beste in het geprinte onderdeel geduwd worden met een warme soldeerbout.

untitled-4878

Hier het bovenaanzicht van de moer in de houder. Hier moet ik nog wat plastic wegvijlen.

untitled-4879

Mijn optische end stops waren voorzien van een mooie connector. Een endstop heeft drie draden:

V = + voltage
G = Ground
S = Signal

untitled-4897

Omdat de draadjes uit mijn pakket te kort waren, heb ik ze moeten verlengen. De gele draad is de signaaldraad, rood en zwart zijn + en aarde

untitled-4896

 

De end stop van de Y-As

Plaats de end stop van de Y-As aan de achterkant van de Y-As slede.

untitled-4881

 

untitled-4880

Als vlag heb ik een stukje kunststof U-profiel gebruikt (een overblijfsel van mijn aquarium), en met dubbelzijdige tape aan de onderkant van het bord van het verwarmingsbed geplakt.

untitled-4884

Hier een foto van de vlag en de end stop, aan de onderkant van de tafel.

untitled-4885

 

De end stop van de X-As

De end stop van de X-As moet aan de linker zijde van de X-As slede geplaatst worden.

untitled-5038

Hier heb ik de vlag op de houder van de extruder geplakt.

untitled-5037

 

De end stop van de Z-As

Een nadeel van optische end stops is dat je een vlag moet gebruiken die in kleine stappen aangepast kan worden om het varwarmings bed uit te lijnen met de kop van de extruder. Bij mechanische end stops kan je hiervoor een schroef gebruiken, maar deze passen niet tussen sensor van de endstop. Dus moet je hier met een andere oplossing komen

untitled-5027

Ik heb hier twee aluminium hoekprofielen gebruikt, met daartussen twee kleine veertjes.

untitled-5030

Je kan nu de postitie van de sensor wijzigen door aan de moertjes aan de onderkant te draaien. Het is niet makkelijk, maar het werkt.

untitled-5068

Als vlag heb ik twee 10mm aluminiup strips gebogen en op de motor van de X-As gemonteerd (zie hieronder)

untitled-5034

untitled-5033

Ga nu door naar hoofdstuk 10: Het Hot End


Installing the End Stops

With my eBay RAMPS 1.4 package came 3 optical end stops. The end stops are used by the printer to the software the end (or beginning) of the corresponding axis is reached. Optical endstops are triggered when an obstacle (a so called flag) blocks an invisible beam of light between the two black ends of the endstop. The motor on the corresponding axis will then stop.

Preparation

A RepRap Prusa I3 printer comes with 3 endstops, one for each axis. They are placed on the axis close to the motor. This is the home position of the printer, if the home button is pressed on in the software the printerhead will move towards this position.

First, you have to mount the endstops on the printed parts.

Parts needed:

3 x M3 nut
1x printed part
1 x M3 x XX bolt
2x M3 x XX bolt

untitled-4877

As before, you have to melt the nut into the printed part with a soldering iron (at least I did).

untitled-4878

If needed, clear the hole of molten plastic.

untitled-4879

My optical endstops came with a nice plug and connector. The endstops have three connectors:

V = + voltage
G = Ground
S = Signal

I had to lengthen the wires in order to attach them to the RAMPS board.

untitled-4897

Here, I soldered the yellow wire to the signal output, the other ones (black and red) are ground and + respectively.

untitled-4896

 

The Y-Axis

Place the Y-Axis endstop at the back end of the Y-Axis carriage.

untitled-4881

 

untitled-4880

The endstop needs a flag to be triggered. I used a angle profile (a leftover of my aquarium) and glued it on the back of the heated bed board.

untitled-4884

Here a view of the flag and the endstop, with the Y-Axis table turned around.

untitled-4885

 

The X-Axis

The endstop of the X-Axis will be placed at the left side of the X-Axis carriage. Again, you need a flag to trigger the endstop.

untitled-5038

 

Here, I glued the flag on the extruder main body.

untitled-5037

 

The Z-Axiz

One disadvantage of using opto endstops is the use of a proper flag that can be adjusted in close enough steps to level the heated bed with the extruder. With mechanical endstops a screw is used to trigger the switch, but this screw won’t fit between the sensor of the opto endstop. So you have to come with some other soltution.

untitled-5027

I used two aluminium angle profiles and two springs and mounted them as below:

untitled-5030

You now can adjust the distance of the hotend to the bead by sliding the Z-Axis opto up and down the rod, and make micro adjustments with the two screws on the opto-mount.

untitled-5033

untitled-5068

I cut two 10 mm aluminium strips and mounted them on the X-Axis motor, to be used as a flag for the Z-Axis opto.

untitled-5034

Now proceed to chapter 10: The Hot End


Building and installing the E3D v5 hotend

I have a E3D V5 HotEnd. E3D has done an excellent job on their instruction manual, so I keep it short.

Below you see the main aluminium body of the HotEnd. It is heated by a resistor that runs on 12V. A thermistor is mounted in a small hole next to the resistor.

Screw the short end of the head-break into the heater block, like in the picture below

GMD_YaxisAssemblyDSCN0630

 

Screw the nozzle into the heater block until it butts up against the heat-break inside the block. Don’t tighten the nozzle right now. That is done later.

GMD_YaxisAssemblyDSCN0634

 

Strip the supplied wire and crimp the ends to the legs of the thermistor. First wrap a small amount of kapton tape around one of the legs, and make sure you cover the leg from beginning to the end, on both sides. If the legs make contact the resistance measured will be zero and your HotEnd will not work.

Insulate the other leg of the thermistor and put the head of the thermistor in the small blind hole next to the resistor hole. Secure the thermistor with Kapton tape.

GMD_YaxisAssemblyDSCN0648

Now mount the heater cartridge (resistor) in the big hole of the heater block. It should be at the centre of the block and tightened with a small M3 grub screw.

untitled-4990

 

Screw on the heat sink onto the long end of the heat-break. Firmly finger tight is right. If you use a spanner you can snap the thermal break at the construction.

untitled-4991

 

Now the HotEnd is ready. you can mount it on the extruder (see chapter 5: The Extruder)

untitled-5020

 

untitled-5021

tekst en fotos

zie ook

http://greymatterdroppings.com/prusa-i3-build-log-part-8-assembling-the-e3d-v5-hotend/

voor het betere kopierwerk

 

Now proceed to chapter 11: Setting up the Software


Het E3D v5 hotend

Het hot end is het hart van de 3D printer. Is deze slecht, dan zullen de printjes er ook niet uitzien. Ik heb een E3D V5 hotend. De handleiding van E3D is uitstekend, dus ik zal hier niet al teveel uitwijden over het in elkaar zetten van de printkop.

Hieronder zie je het aluminium huis van het hot end. Het wordt verwarmd door een oversized weerstand die een voeding nodig heeft van 12V. Deze weerstand wordt in het grote gat in het aluminium blok geschoven. Naast het grote gat zit een kleiner gaatje. Hierin gaat de thermistor, die de temperatuur van het blok meet.

Even in het kort de stappen:

Schroef het korte end van de heat-break in het verwarmingsblok, zoals op het plaatje hieronder.

GMD_YaxisAssemblyDSCN0630

Schoef de nozzle aan de onderkant van het verwarmingsblok totdat het tegen de heat-break in het blok aan komt. Zet de nozzle op dit moment nog niet vast. Dit gebeurd later.

GMD_YaxisAssemblyDSCN0634

Haal 5mm van de isolatie van de draadjes voor de thermistor en klem de draadjes vast aan de thermistor. Isoleer eerst een draadje met kapton tape, en daarna het andere draadje. Als de draadjes van de thermistor onderling contact maken, zal deze niet werken.

Plaats de thermistor in het kleine gat in het verwarmingsblok en zet deze vast met kapton tape.

GMD_YaxisAssemblyDSCN0648

Monteer nu de verwarmingsweerstand in het grote gat van het verwarmingsblok. Het moet in het midden van het blok zitten en aangedraaid worden met een M3 stelschroefje. Wees voorzichtig met aandraaien; draai de schroef niet te diep, je kan hierdoor de weerstand beschadigen.

untitled-4990

Schroef nu het grote koelblok op het lange eind van de heat-break. Met de hand aandraaien is genoeg, gebruik hiervoor geen extra gereedschap, je kan de heat-break daardoor breken.

untitled-4991

Nu is het hot end klaar en kan de gemonteerd worden op de extruder (zie hoofdstuk 5. Het assembleren van de extruder)

untitled-5020

 

untitled-5021

 

Ga nu naar hoofdstuk 11: Instellen van de software en firmware


Het monteren van de voeding

Het verwarmingsbed en het hotend van de extruder hebben allebij een hoop stroom nodig. Een goedkope oplossing is een gewone pc voeding gebruiken, die met wat aanpassingen prima te gebruiken is als printervoeding.

Naast de standaard 12V en 5V levert zo’n voeding ook 3.3V, welke gebruikt kan worden voor leds

Ik heb de Thermaltake Munich 430W ATX 2.3 in mijn printer ingebouwd. TT_W0391RE_01

 

Hieronder een overzicht van de ATX pinnetjes van de voeding. Om de voeding in te schakelen moet pinnetje 14 (PS_ON) kort gesloten worden met aarde (GND)

The ATX pinout of the power supply is as below. In order to switch on the power supply you have to short wire pin 14 (PS_on) with ground (GND).

atx

Om dit makkelijker te maken heb ik een ATX – female pin adapter aan de ATX male adapter van de voeding verbonden.

$_57

Daarna heb ik pin 13 en 14 van de female adapter los geknipt en gestript.

_DSC4886-Edit

Vervolgens soldeerde ik beide einjes aan een schakelaar.

untitled-5000

 

De RAMPS, het verwarmings bed en het hot end van de extruder moeten gevoed worden met 12 volt. Hiervoor heb ik de AMP ATX 12v Power Connector gebruikt. Er zitten vier draden op de connector; twee gele en twee zwarte

AMP ATX 12v Power Connector

Knip de draden van de connetor en strip deze.

Verbind de vier draden aan de groene 12V connectoren van het RAMPS bord

Tie-wrap de draden met de rest van de kabels netjes bij elkaar (hoeft niet, is wel zo mooi)

untitled-5002

Het is natuurlijk niet nodig, maar ik vond het leuk om een of andere indicatie te hebben om te zien dat de printer aan staat. Dus heb ik een led op de voeding aangesloten. Een standaard led heeft een weerstand nodig om op 5v te werken. Ik heb ledcalc.com gebruikt om uit te rekenen wat we waarde van de weerstand moet worden

Een normale rode led heeft de volgende eigenschappen

  • Spanningsval (voltage drop) over een led is 2V
  • De stroom door een led is 20mA
  • De voeding, je kan kiezen uit 5 of 12 volt, ik heb hier gekozen voor 5v

De weerstand moet dan 180 ohm zijn

led-resistor

Door naar het volgende hoofdstuk: het installeren van de end-stops